Sop

Schoolondersteuningsprofiel

 

 

Sop

Schoolondersteuningsprofiel

Het SOP is een dynamisch instrument, dat ouders, leraren en school handvatten geeft om passend onderwijs praktisch vorm te geven.

Het biedt houvast bij het beantwoorden van de vraag of de school in staat is om een leerling passende onderwijsondersteuning te bieden en speelt daarom een belangrijke rol bij de toelating van leerlingen. Kan de school de benodigde ondersteuning niet zelf bieden, dan moet de school in overleg met ouders op zoek gaan naar een passende plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

 

Het wettelijk kader schrijft voor dat het SOP minstens eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag wordt vastgesteld. Het SOP beschrijft welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Klik hier voor het profiel